Till innehåll på sidan

Bachelor Thesis

Examensarbete på grundnivå, med inriktning mot ljud, vibrationer och signaler 15hp

SA115X Examensarbete inom Farkostteknik, grundnivå, med inriktning ljud, vibrationer och signaler
SA118X Examensarbete inom Maskinteknik, grundnivå, med inriktning ljud vibrationer och signaler
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå, med inriktning ljud vibrationer och signaler

Kursen består av en kursdel, ett projektarbete med fördjupning inom området ljud, vibrationer och signaler samt träning i generella ingenjörsfärdigheter. Delar av kursen samordnas med andra fördjupningsområden inom respektive kandidatexamensarbete.

SoV
SoV
Sov

Övergripande målsättning

Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna:

 • Formulera problemställningar och tillämpa kunskaper och metodik för att åstadkomma tysta och vibrationsfria maskiner, farkoster, processer och miljöer
 • Planera, genomföra samt muntligt och skriftligt rapportera ett projektarbete.
 • Identifiera, analysera och diskutera yrkesetiska problem
 • Uppvisa ett professionellt uppträdande vid externa kontakter och vid presentation av egna projektarbeten samt vid granskning av andra kursdeltagares projektarbeten
 • Använda de viktigaste begreppen och verktygen för en aktiv karriärstart
 • Redogöra för grunderna i teknikens affärsmässiga villkor och teknologibaserat företagande
 • Upprätta en affärsplan för en fiktiv teknologibaserad affärsidé
SoV
SoV

Kursinnehåll

1 Kursdel

Undervisningen kommer till stor del att bedrivas i seminarieform där kursmaterial ska läsas som förberedelse inför varje seminarium. Frågeställningar som kommer att diskuteras kommer att distribueras i förväg. Närvaro på minst 80% av seminarietillfällena krävs för godkänt på kursen.

Innehåll

 • Mätning av ljud. Mikrofoner och signalkonditioneringssystem
 • Mätning av vibrationer. Rörelsegivare och signalkonditioneringssystem
 • Lagar, bestämmelser och rekommendationer inom området
 • Standarder inom området och sökmetoder för dessa
 • Mät- och diagnosteknik
 • Sekundär bullerbekämpningsteknik
 • Tysta och vibrationsfria maskiner, farkoster och processer
 • Signalanalys i teori och praktik
 • Maskinövervakning och diagnosmetoder
 • Örat och hörseln
 • Ljudkvalitét och utvärderingsmetoder inom området
SoV
SoV
SoV
SoV
SoV

2 Projekt

Ett antal projektförslag kommer att införskaffas företrädelsevis från företag och institutioner. En grupp om två studenter genomför projektet med assistans av ansvarig handledare. Arbetet inleds med sökning efter och inläsning av relevant bakgrundsmaterial inom området. Ett antal (ca 5-6) artiklar som bedöms som särskilt intressanta sammanfattas som ett inledande avsnitt i projektrapporten. Den experimentella delen av projektet kan bygga på någon lämplig standard. Om det inte finns standard som är direkt tillämplig bör en näraliggande standard utgöra basen för mätdelen projektet. I detta fall skall en anpassning ske med den funna standarden som grund.

Arbetet utförs i samarbete med annan kursdeltagare och handledare från industri eller forskningsinstitut. De kommunikativa färdigheterna övas genom att resultatet av detta arbete presenteras dels muntligt på ett seminarium, och dels skriftligt i form av en rapport. En kort introduktion till projektuppgifterna samt något orienterande material ges vid projektstart. Mer detaljerad problemdefinition ges vid personlig kontakt med industrihandledaren och aktuell MWL-lärare.
Kursdeltagarna skall snarast, och i god tid före informationssökningen etablera kontakt med respektive industrihandledare och därefter i erforderlig omfattning hålla denne informerad om projektets utveckling och därigenom få styrning och handledning.

3 Studiebesök

I samband med att projektet redovisas på aktuella företag görs studiebesök på företaget. Då ges exempelvis företagsinformation, visningar och redogörelser av verksamheten, samt belysning av ljud- och vibrationsingenjörens yrkesroll.

Kurslitteratur

För kursdelen kommer kursmaterial i form av artiklar bokkapitel samt kopior på overheadmaterial att delas ut samt vara tillgängliga på kursens hemsida.

För de gemensamma modulerna kommer information ges vid första undervisningstillfället.

För projektet kommer ett orienterande material att erhållas, därefter nyttjas material från uppslagsverk, referat och forskningsartiklar samt vad som i övrigt framkommer vid informationssökningen samt för projektet relevanta standarder och instrumentmanualer att användas.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Aeronautical & Vehicle Engineering
Senast ändrad: 2017-10-13