Skip to main content

Examensarbete på kandidatnivå i ljud, vibrationer och signaler 15hp

Du kommer att arbeta i grupp med att utföra ett projekt definierat av ett industriföretag. Först genomförs en litteratursökning och sedan ett mindre mätprojekt. Resultatet redovisas vid ett seminarium under ett studiebesök på det aktuella företaget. För att ha tillräckligt med kunskaper för att utföra projektet finns också en kursdel.

Examensarbete

Kursdel

Lektioner och seminarier ca 26 h. Uppskattad arbetsinsats för kursdeltagare: ca 100 h.

Undervisningen kommer till stor del att bedrivas i seminarieform där kursmaterial ska läsas som förberedelse inför varje seminarium. Frågeställningar som kommer att diskuteras kommer att distribueras i förväg. Närvaro på minst 80% av seminarietillfällena krävs för godkänt på kursen.

Kursdel

Innehåll

  • Mätning av ljud. Mikrofoner och signalkonditioneringssystem
  • Mätning av vibrationer. Rörelsegivare och signalkonditioneringssystem
  • Lagar, bestämmelser standarder och rekommendationer inom området
  • Mät- och diagnosteknik
  • Sekundär bullerbekämpningsteknik
  • Tysta och vibrationsfria maskiner, farkoster och processer
  • Signalanalys i teori och praktik
  • Maskinövervakning och diagnosmetoder
  • Örat och hörseln
  • Ljudkvalitét och utvärderingsmetoder inom området

Projekt

Uppskattad arbetsinsats för kursdeltagare: ca 180-220 h.

Innehåll

Ett antal projektförslag kommer att införskaffas företrädelsevis från företag. En grupp om två studenter genomför projektet med assistans av ansvarig handledare. Arbetet inleds med sökning efter och inläsning av relevant bakgrundsmaterial inom området. Ett antal (ca 5-6) artiklar som bedöms som särskilt intressanta sammanfattas som ett inledande avsnitt i projektrapporten. Den experimentella delen av projektet kan bygga på någon lämplig standard.

Arbetet utförs i samarbete med annan kursdeltagare och handledare från industri eller forskningsinstitut. De kommunikativa färdigheterna övas genom att resultatet av detta arbete presenteras dels muntligt på ett seminarium, och dels skriftligt i form av en rapport.

Projekt

Studiebesök

Uppskattad arbetsinsats för kursdeltagare: ca 4-8 h.

I samband med att projektet redovisas på aktuella företag görs studiebesök på företaget. Då ges exempelvis företagsinformation, visningar och redogörelser av verksamheten, samt belysning av ljud- och vibrationsingenjörens yrkesroll.

Studiebesök

För mer information kontakta: Hans Bodén, hansbod@kth.se

Page responsible:Kommunikation SCI
Belongs to: Aeronautical and Vehicle Engineering
Last changed: Oct 14, 2012